Statut
STATUT 2018.02.07
Wpisany przez Biuro Zarządu LZSS
PDF Drukuj Email

STATUT

LUBELSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO

Statut LZSS został uchwalony na Sprawozdawczym Walnym Zebraniu Delegatów Lublin dn. 07.02.2018r.

Zaświadczenie o dokonaniu wpisu i postanowienie sądu o wpisie do KRS wraz z jednolitym tekstem statutu znajdują się w pliku pdf:

alt Statut LZSS

 
Statut zmieniony
Wpisany przez Administrator
| piątek, 13 października 2006 09:26
PDF Drukuj Email

STATUT

LUBELSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO W LUBLINIE

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny.

§ 1


1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Lubelski Związek Strzelectwa Sportowego w Lublinie zwany dalej LZSS.
2. LZSS jest członkiem Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego i w jego strukturze (Statut PZSS - Rozdział VIII § 8) działa na zasadzie Wojewódzkiego Związku Strzelectwa Sportowego.
3. W ramach LZSS - Wojewódzkiego Związku Strzelectwa Sportowego mogą działać Okręgowe Związki Strzelectwa Sportowego których terenem działania jest obszar jednego lub kilka powiatów województwa lubelskiego.
4. LZSS może być członkiem innych stowarzyszeń.

§ 2
Terenem działania Lubelskiego Związku Strzelectwa Sportowego jest województwo lubelskie (w/g Podziału administracyjnego kraju obowiązującego w Polsce od 1 stycznia 1999 r.), a siedzibą miasto Lublin.

§ 3
LZSS jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4
LZSS opiera swoją działalność na pracy społecznej swych członków LZSS może zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw.
§ 5
LZSS posiada odznakę organizacyjną (emblemat), używa pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział II
Cele i kierunki działania
§ 6
Podstawowymi celami Związku są:
1. Popularyzacja i wszechstronny rozwój wszystkich dyscyplin sportu zaliczonych do dziedziny strzelectwa sportowego.
2. Propagowanie i organizowanie różnorodnych form sportu i kultury fizycznej oraz stwarzanie swym członkom warunków do ich uprawiania.
3. Zapewnienie lubelskiemu strzelectwu sportowemu wysokiej rangi w sportowym współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym.
4. Reprezentowanie, ochrona praw i interesów oraz koordynacja działań wszystkich członków Związku.

§ 7
LZSS swoje cele realizuje poprzez:
1. organizowanie zawodów oraz imprez sportowych i rekreacyjnych,
2. działalność wychowawcza i popularyzatorska w zakresie wszystkich dyscyplin zaliczonych do dziedziny strzelectwa sportowego,
3. wydawanie i zatwierdzanie regulaminów imprez i zawodów organizowanych przez LZSS,
4. szkolenie i doskonalenie kadr sędziowskich, trenersko-instruktorskich i organizatorskich strzelectwa sportowego,
5. organizowanie różnych imprez i zawodów strzeleckich oraz uczestnictwo w podobnych imprezach i zawodach organizowanych przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego,
6. współpraca z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz wszystkimi organizacjami instytucjami zainteresowanymi rozwojem sportu strzeleckiego
7. prowadzenie wszechstronnej działalności dla uzyskania w sposób prawem dozwolony środków materialnych na cele statutowe,
8. sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przez członków LZSS, zawodników, szkoleniowców i działaczy niniejszego statutu oraz wydanych przez PZSS przepisów dotyczących uprawiania strzelectwa sportowego,
9. prowadzenie i zabezpieczanie ewidencji członków, kartotek zawodników i sędziów, uchwał i protokołów, komunikatów sportowych oraz materiałów statystycznych w zakresie wymaganym odnośnymi przepisami oraz zgodnie z potrzebami Związku,
10. inicjowanie i podejmowanie innej działalności zmierzającej do realizacji statutowych celów Związku.

Rozdział III
Członkowie - prawa i obowiązki
§ 8
Członkowie LZSS dzielą się na :
1. Zwyczajnych
2. Honorowych
3. Wspierających

§ 9
Członkami zwyczajnymi LZSS mogą być:
1. Kluby sportowe uczestniczące w systemie współzawodnictwa sportowego będące stowarzyszeniami kultury fizycznej lub spółki akcyjne posiadające licencję do współzawodnictwa w strzelectwie sportowym wydaną przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego.
2. Okręgowe Związki Strzelectwa Sportowego posiadające osobowość prawną.
3. Członkowie zwyczajni przyjmowani są uchwałą zarządu LZSS na podstawie pisemnej deklaracji i po opłaceniu wpisowego i składki członkowskiej.

§ 10
1. Członkowie honorowi.

1. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Delegatów zwane dalej WZD na wniosek Zarządu LZSS osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla rozwoju strzelectwa sportowego.
2. Członkowie honorowi mają prawo do uczestnictwa w WZD z głosem doradczym.
3. Członkostwa honorowego pozbawia WZD na wniosek Zarządu LZSS.

2.Członkowie wspierający.
1. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne zainteresowane realizacją celów statutowych.
2. osoby prawne działają poprzez pełnomocników.
3. członkowie wspierający przyjmowani są uchwałą podjętą przez zarząd LZSS po złożeniu wniosku na członka wspierającego, opłaceniu wpisowego i zadeklarowaniu sposobu wspierania Związku.

§11

Członkowie zwyczajni maja prawo:
1. czynne i bierne prawo wyborcze do władz Związku wykonywane poprzez swoich delegatów,
2. zgłaszania wniosków i postulatów do władz LZSS we wszystkich sprawach dotyczących celów i zadań Związku oraz funkcjonowania jego władz i organów,
3. do rekomendacji i opieki Związku w swojej działalności
4. korzystania z uprawnień członkowskich wynikających z przynależności do LZSS.

§12
Członkowie zwyczajni Związku zobowiązani są do:
1. przestrzegania postanowień statutu i powszechnie obowiązującego prawa
2. aktywnej działalności na rzecz rozwoju podnoszenia poziomu sportowego i moralnego oraz realizacji celów i programu działania Związku,
3. udziału w zawodach i imprezach organizowanych przez LZSS,
4. stosowania się do uchwał władz statutowych Związku i wydanych przez nie przepisów i regulaminów,
5. regularnego opłacania składek członkowskich ustalanych przez władze Związku w oparciu o statut PZSS.

§13
Członkostwo wygasa w przypadku:
1. wystąpienia zgłoszonego na piśmie do LZSS po uprzednim uregulowaniu zobowiązań wobec LZSS.
2. wykluczenia na mocy prawomocnej uchwały zarządu za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego Statutu lub regulaminów, uchwał władz LZSS oraz innych przepisów obowiązujących w działalności sportowej lub działanie na szkodę LZSS.
3. rozwiązania stowarzyszenia-sekcji.
4. skreślenia z listy członków w przypadku niepłacenia składek przez okres 1 roku po uprzednim drugim pisemnym upomnieniu.

§14
W przypadku naruszania przez Członka LZSS postanowień Statutu, regulaminów bądź uchwał LZSS i innych aktów normujących działanie zarządowi LZSS przysługuje prawo do:
1. zwrócenia uwagi na dostrzeżone uchybienia i żądanie ich usunięcia w określonym terminie.
2. odmówienia pomocy finansowej i poparcia organizacyjnego do czasu usunięcia uchybień.
3. zawieszenia w prawach członka na okres 6 miesięcy - zawieszenie polega na okresowym pozbawieniu statutowych uprawnień w szczególności prawa do udziału w zawodach sportowych organizowanych przez LZSS.
4. wykluczenia.

§15
Od uchwał Zarządu LZSS o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członka przysługuje prawo odwołania do najbliższego WZD. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu LZSS w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały.

Rozdział IV
Władze LZSS
§16
Władzami LZSS są:
1. Walne Zgromadzenie Delegatów LZSS.
2. Zarząd LZSS.
3. Komisja Rewizyjna.

§17
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata. Wybór władz odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały WZD.
2. Członkowie władz pełnią swe funkcje społecznie. Wyjątek może stanowić urzędujący członek Zarządu.
3. Uchwały władz LZSS zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego zabrania.

§18
Zarząd i Komisja Rewizyjna mają prawo dokooptowania nowych członków w miejsce tych którzy ubyli w czasie trwania kadencji. Liczba dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.
Walne Zgromadzenie Delegatów
§19
1. Najwyższą władzą w LZSS jest Walne Zgromadzenie Delegatów (zwane WZD), które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. WZD jest władne do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy delegatów uprawnionych do głosowania w I terminie lub w II terminie bez względu na liczbę obecnych.
3. Ilość delegatów przypadających poszczególnym członkom jest określona według klucza uchwalonego przez Zarząd LZSS i obowiązuje przez całą kadencję.

§20
1. WZD sprawozdawcze jest zwoływane przez Zarząd co 2 lata. WZD sprawozdawczo - wyborcze jest zwoływane przez Zarząd co 4 lata.
2. Termin Walnego Zgromadzenia, jego miejsce oraz projekt porządku i regulamin obrad uchwala Zarząd LZSS, podając treść tej uchwały oraz uchwał podjętych w sprawie uczestnictwa, o których mowa w §19 pkt. 3 do wiadomości wszystkich członków Związku na co najmniej 30 dni przed ustalonym terminem obrad.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane : a/ na mocy uchwały Zarządu LZSS. b/ na wniosek Komisji Rewizyjnej c/ na wniosek co najmniej 1/3 członków LZSS.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów musi być zwołane nie później niż w ciągu 45 dni od daty złożenia stosownego wniosku lub uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§21
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów należy:
1. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności władz LZSS.
2. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
3. Uchwalanie kierunków działania LZSS.
4. Wybór Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
5. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego LZSS.
6. Podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu i rozwiązania LZSS.
7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu LZSS.
8. Podejmowanie innych spraw niezastrzeżonych do kompetencji innych władz LZSS.

§22
W Walnym Zgromadzeniu Delegatów biorą udział:
1. z głosem stanowiącym - delegaci członków zwyczajnych LZSS.
2. z głosem doradczym - członkowie wspierający lub ich pełnomocnicy, członkowie ustępującego zarządu, członkowie honorowi oraz zaproszeni goście.
Zarząd LZSS

§23
1. Zarząd LZSS składa się z 6 do 13 członków wybranych przez WZD.
2. WZD dokonuje wyboru Prezesa.
3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu i wybiera Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.

§24
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał.
2. Zakres działania i tryb pracy Zarządu LZSS określa niniejszy Statut i regulamin uchwalony przez Zarząd LZSS.

§ 25
Do kompetencji Zarządu LZSS należy:
1. reprezentowanie LZSS na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
2. realizowanie uchwał WZD
3. kierowanie działalnością i zarządzanie majątkiem LZSS
4. koordynowanie działalności członków LZSS
5. powoływanie i określanie zakresu działania Wydziałów i Komisji problemowych.
6. przyjmowanie, skre4ślanie, zawieszanie w prawach członkowskich i wykluczanie członków.
7. rozstrzyganie sporów między członkami LZSS.
8. nagradzanie i karanie członków LZSS w tym zawodników, kadry szkoleniowej, sędziów i działaczy.
9. ustalanie składek i opłat członkowskich.
10. rozpatrywanie odwołań członków LZSS od decyzji organów LZSS
11. wybór Prezesa LZSS w trakcie kadencji.
12. wybór delegatów na WZD Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego w oparciu o odrębną uchwałę Zarządu PZSS.

§ 26
1. W posiedzeniach Zarządu biorą udział jego członkowie z głosem stanowiącym.
2. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział -z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej, Wydziałów, Komisji i inne osoby zaproszone.
Komisja Rewizyjna LZSS

§ 27
Komisja Rewizyjna LZSS składa się z 3-5 osób w tym Przewodniczącego i Sekretarza. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 28
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej LZSS należy:
1. sprawowanie nadzoru nad całokształtem działalności LZSS
2. przeprowadzanie przynajmniej 1 raz w roku kontroli działalności statutowej, finansowej i gospodarczej LZSS
3. wydawanie zaleceń pokontrolnych. W przypadku stwierdzenia uchybień określenie terminu i sposobu usunięcia.
4. składanie sprawozdań ze swej działalności WZD oraz występowanie z wnioskiem o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi LZSS.

Rozdział V
Wyróżnienia i nagrody

§ 29
1. Zarząd LZSS ma prawo wyróżniania i nagradzania zasłużonych członków LZSS, zawodników, szkoleniowców, sędziów i działaczy.
2. Zarząd LZSS ma prawo występować do Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego władz terenowych i centralnych z wnioskami o nadanie odznaczeń i wyróżnień dla zawodników, trenerów, sędziów i działaczy LZSS.

Rozdział VI
Odpowiedzialność dyscyplinarna
§ 30
1. Zarząd LZSS ma prawo nakładania kar na członków LZSS, oraz osoby fizyczne uczestniczące w działalności Związku: zawodników, szkoleniowców, sędziów i działaczy oraz członków władz.
2. Organem orzekającym w sprawach dyscyplinarnych jest Komisja Dyscyplinarna powołana przez Zarząd LZSS.
3. Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar określa regulamin dyscyplinarny PZSS.

Rozdział VII
Majątek LZSS

§ 31
Majątek LZSS stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§32
Na fundusze LZSS składają się:
1. składki członkowskie.
2. dotacje.
3. subwencje.
4. dochody z działalności gospodarczej.
5. darowizny, spadki i zapasy.

§33
1. LZSS może zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzić działalność gospodarczą w celu uzyskania funduszy na zabezpieczenie działalności statutowej jak też w tym celu może tworzyć lub przystępować do spółek z innymi podmiotami gospodarczymi.
2. Postanowienia niniejszego statutu zabraniają:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu,
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§34
Dla ważności oświadczenia woli dotyczących praw i zobowiązań majątkowych LZSS wymagane jest łączne współdziałanie dwóch osób Prezesa lub Wiceprezesa lub Sekretarza oraz Skarbnika lub Księgowej.

§35
Do aktu nabycia, pozbycia się lub obciążenia majątku nieruchomego wymagana jest prawomocna uchwała WZD.

§36
Zakres i zasady działalności finansowej LZSS regulują ogólnie obowiązujące przepisy.

Rozdział VIII
Zmiana statutu i rozwiązanie się LZSS
§37
Zamiana statutu LZSS lub rozwiązanie się LZSS może nastąpić na mocy uchwały WZD podjętej większością 2/3 liczby głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.

§38
Uchwała o zmianie Statutu wymaga zatwierdzenia przez Sąd Okręgowy.

§39
Uchwała o rozwiązaniu się LZSS winna wyznaczyć likwidatorów określić sposób likwidacji i cele na jakie przeznaczony zostanie majątek LZSS.

Rozdział IX
Postanowienia końcowe
§40
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie postanowienia ustawy o kulturze fizycznej z dnia 18.01.1996r. oraz ustawy "Prawo o stowarzyszeniach" wraz z późniejszymi zmianami.
2. Wykładnia przepisów niniejszego Statutu należy do kompetencji Zarządu LZSS.

Ujednolicony tekst statutu po zmianach uchwalonych
na nadzwyczajnym WZD dnia 28.04.2005r.

Poprawiony ( środa, 28 marca 2018 12:10 )